Ontwikkeling Residu Indicator bloembollen droogverkoop

Business case
Aanleiding van deze business case is het feit dat een groeiend aantal retailers eisen aan residuen op bloembollen stelt vanwege de discussie over neonicotinoïden. De afgelopen maanden is, in nauw overleg met ondernemers uit de teelt en handel, het iBulb project Residu Indicator (RI) bloembollen droogverkoop opgesteld. De te ontwikkelen indicator zal voor verschillende bolgewassen een overzicht geven van de maximale gehalten gewasbeschermingsmiddelen  die bij normale bedrijfsvoering, dat wil zeggen  toepassing volgens het etiket, op een bloembol aanwezig kunnen zijn. De indicator is een van de instrumenten om het vertrouwen bij de retail terug te winnen of te behouden en de gevolgen van de residuproblematiek voor de handel tot een minimum te beperken.
Een residuen indicator voor siergewassen bestaat nog niet. Het doel van de RI is: irrationele angst bij afnemers verminderen en illegaal gebruik middelen terugdringen.Kernwoord in het project is maatschappelijk verantwoord ondernemen.Het hele bollenvak profiteert van deze openheid in MVO, omdat hiermee op de toenemende eisen van de markt, met name retailers, ingespeeld wordt
 
Plan van aanpak
De bestaande database (van een ketenanalyseproject uit 2014) vormt de basis. Van vijf gewassen zijnde tulp, lelie, dahlia, narcis en gladiool worden van elk toegelaten gewasbeschermingsmiddel de stofeigenschappen in beeld gebracht en berekend welk residu via de verschillende routes (dompelen, tijdens teelt via blad en bodem en indirect bijv. van voorgaande jaren of verwaaiing) op een eindproduct aanwezig kunnen zijn. Dit wordt getoetst aan de gegevens uit de praktijk: Dit najaar (2015) worden monsters genomen van de vijf gewassen voor residubepaling.  Hiermee wordt de indicator aangescherpt. Ondernemers uit zowel teelt als handel nemen deel in de begeleidingscommissie en zijn betrokken bij de monstername.

Bij perspectief kan de Residu Indicator worden uitgebreid naar andere (bol)gewassen. Hierin geven we transparantie aan de buitenwereld. Daarnaast komt beter inzicht in de relatie tussen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en residu op het eindproduct. Met deze kennis kunnen telers en andere ketenpartijen bijdrage dragen aan een oplossing de residuproblematiek.

Publicaties over dit onderwerp zijn te vinden via: GroenKennisnetAnthos en dit artikel.
 
Betrokken organsiaties
1 Henk Bakker,  De Ree in Lisserbroek  
2 Gertjan Klumpenhouder,  Florex 
3 Ralph Koopman, Mosselman
4 Jaap-Jan/ Robbert Uittenbogaard, JUB
5 Mark Heemskerk
6 Arnold van der Linden
7 Paul van Egdom
 
Looptijd: 2015
Uitvoering: Anthos en PPO Bollen