Ondersteuning van leerbedrijven

Ondersteuning bij het opleiden kan gegeven worden door SBBen de agrarische scholen (AOC).
 
Subsidies en fiscale voordelen voor leerbedrijven
Het beroepsonderwijs bestaat voor een groot deel uit praktijkleren. Leerlingen gaan voor het praktijkdeel van hun opleiding naar een erkend leerbedrijf.

WVA: fiscale tegemoetkoming voor werkgevers die een leerbaan aanbieden.
Met ingang van 1 januari 2007 zijn er diverse categorieën werknemers en leerlingen waarvoor u afdrachtvermindering onderwijs kunt aanvragen. Een werkgever komt in aanmerking voor de afdrachtvermindering onderwijs als deze een werknemer of leerling in dienst heeft die:

1. de beroepspraktijkvorming volgt van de beroepsbegeleidende leerweg op grond van een leerwerkovereenkomst tussen u, de werknemer en de onderwijsinstelling

2. een voormalige werkloze is die aangewezen scholing volgt die erop gericht is hem op startkwalificatieniveau te brengen. Bij scholing op startkwalificatieniveau gaat het om scholing die maximaal opleidt tot mbo 2-niveau. De opleidingen die hieraan voldoen, zijn de opleidingen van niveau 1 (assistentenopleiding) en 2 (basisberoepsopleiding) uit het zogenaamde Crebo-register dat wordt vastgesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

3. een leerwerktraject volgt in het derde of vierde leerjaar van de basisberoepsbegeleidende leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). De leerling moet werkzaamheden verrichten in het kader van een leerwerkovereenkomst tussen u, de leerling, de onderwijsinstelling en het kenniscentrum. Een arbeidsovereenkomst is hierbij niet nodig

4. gedurende ten minste 2 maanden een stage volgt in het kader van een beroepsopleiding in de beroepsopleidende leerweg op mbo-niveau 1 of 2. Deze stage moet plaatsvinden op grond van een leerwerkovereenkomst tussen u, de onderwijsinstelling en de stagiair

5. een procedure Erkenning verworven competentie (EVC-procedure) volgt bij een erkende EVC-aanbieder.