Onderwijssysteem

Het onderwijssysteem zit best wel ingewikkeld in elkaar. Schooldecanen kunnen u hierover uitgebreid informeren. Er is ook veel informatie te vinden via websites. De website van het Ministerie van OCW biedt veel informatieIn de bijlage onderaan deze webpagina vindt u een overzicht van veel gestelde vragen met antwoorden.

Het Nederlandse onderwijssysteem vanaf 1997
In Nederland is deelname aan volledig dagonderwijs verplicht voor leerlingen van 5 tot 16 jaar. Daarna geldt nog een gedeeltelijke leerplicht van 2 jaar.

Basisonderwijs
Basisonderwijs is bedoeld voor leerlingen van 4 tot 12 jaar en duurt acht jaar. Het eerste jaar is niet verplicht. Afhankelijk van de resultaten en de voorkeur van de leerling stroomt men door naar een bepaalde vorm van voortgezet onderwijs.

Voortgezet onderwijs
Het voortgezet onderwijs kent de volgende schoolsoorten:
• vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) - zes jaar
• havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) - vijf jaar
• vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) - vier jaar

In 1999 zijn het vbo (voorbereidend beroepsonderwijs) en het mavo (middelbaar algemeen voortgezet onderwijs) opgegaan in het vmbo. Het vmbo kent vier leerwegen:
• T - de theoretische (voorheen mavo)
• G - gemengde,
• K - kaderberoepsgerichte
• B - basisberoepsgerichte.
Ook het lwoo (leerwegondersteunend onderwijs) is onderdeel van het vmbo.

Secundair beroepsonderwijs (MBO)
Het secundair beroepsonderwijs wordt binnen twee leerwegen aangeboden, die tot dezelfde kwalificatie leiden:
• de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) - 60% tijd op leerbedrijf
• beroepsopleidende leerweg (bol) - 20 tot 60% tijd op leerbedrijf

Het mbo onderscheidt vijf typen opleidingen:
Assistentenopleiding (niveau l) - voor eenvoudige, uitvoerende werkzaamheden
Basisberoepsopleiding (niveau 2) - voor uitvoerende werkzaamheden
Vakopleiding (niveau 3) - voor het vakbekwaam en onafhankelijk verrichten van werkzaamheden
Middenkaderopleiding (niveau 4): voor verantwoordelijk en zelfstandig werken en tot het uitvoeren van een breed scala van taken

Hoger beroepsonderwijs (HBO)
Onderwijsprogramma's in het hoger beroepsonderwijs (Hogescholen) duren 4 jaar en zijn verdeeld in een propedeuse (het eerste jaar) gevolgd door een hoofdfase van 3 jaar. Meestal in het derde jaar volgen studenten een verplichte stage van ongeveer 9 maanden om praktijkervaring op te doen, naar aanleiding waarvan een scriptie of afstudeerproject in het vierde jaar wordt voltooid. Voor toelating tot het hbo is een havo- of vwo-diploma vereist, in sommige gevallen met aanvullende eisen betreffende het vakkenpakket. Een diploma van een middenkaderopleiding, specialistenopleiding of vakopleiding behaald in het mbo geeft behalve toelating tot het hbo ook vrijstelling van het eerste jaar, mits in een verwante richting behaald.

Wetenschappelijk onderwijs (WO)
Het wetenschappelijk onderwijs (Universiteit) biedt onderwijsprogramma's aan met als voornaamste doel het ‘zelfstandig beoefenen van de wetenschap of de beroepsmatige toepassing van wetenschappelijke kennis'. Voor toelating tot het wo wordt een vwo-diploma of een propedeuse hbo vereist, in sommige gevallen met aanvullende eisen betreffende het vakkenpakket. De studieprogramma's worden verdeeld in een bacheloropleiding van 3 jaar, gevolgd door een masteropleiding van: 1 jaar. Afgestudeerden van huidige masteropleidingen zijn nog steeds gerechtigd de ‘oude' universitaire titels te voeren, namelijk drs., ir. en mr.

   
Bijlage Grootte
veel_gestelde_vragen_over_het_onderwijs_systeem_in_nederland.pdf 133.53 KB