Milieu

Wereldbol
Wereldbol ©Wageningen University & Research

Informatie van Groen Kennisnet
Bronnen milieu en bloembollen 

De milieuimpact van de land- en tuinbouw staat momenteel vaak ter discussie. Op deze pagina zijn een aantal website te vinden waaruit goed onderbouwde informatie gevonden kan worden. De milieu discussie is een erg complexe onderwerp. Het is belangrijk dat alle partijen met elkaar in gesprek blijven. Voor beide kanten is het dus belangrijk om te vertellen wat hun verhaal is maar nog belangrijker is ook om te luisteren wat de andere te vertellen heeft.

Toekomstvisie gewasbescherming 2030
De overheid heeft een beleidsstuk over hoe het beleid zich gaat vormen met betrekking tot gewasbescherming in 2030. Deze Toekomstvisie gewasbescherming 2030 speelt een belangrijke rol in hoe de land- en tuinbouw en dus ook de bloembollen. Om deze visie te bereiken hebben het ministerie van LNV samen met een aantal parters het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030. Dit programma is opgesteld door onder andere: LNV, LTO, KAVB, Plantum, Nefyto en andere brancheverenigingen. 

Dossiers Wageningen University & Research
Aan Wageningen University & Research wordt veel onderzoek gedaan aan het milieu. Voor een aantal onderwerpen zijn er dossiers beschikbaar waar de actuele kennis over een onderwerp te vinden is. Een aantal van deze dossiers met betrekking tot de land- en tuinbouw zijn bijvoorbeeld Glyfosaat, het GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid) of stikstof.

Eerst het zoet, dan het zout
Een film van ZLTO, LTO Noord en KAVB over de zoetwaterproblematiek in de Zuidwestelijke Delta.

Activiteitenbesluit Milieubeheer
Het Activiteitenbesluit milieubeheer bevat algemene regels voor agrarische bedrijven. Deze regels hebben tot doel de emissies van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar het water te voorkomen. Ze hebben betrekking op een breed aantal aspecten van de bloembollenteelt, waaronder het gebruik van spoelbassins, de opslag van brandstoffen en de eisen aan de apparatuur voor het te velde toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.
Op de website van Infomil, zijn de regels van het Activiteitenbesluit Milieubeheer nader toegelicht.

Landelijk Milieuoverleg Bloembollen
Het Landelijk Milieuoverleg Bloembollen (LMB) is een overlegplatform tussen provincies, waterschappen en de bloembollensector. In het LMB werken de partners samen in het verbeteren van de waterkwaliteit. Dit wordt ingevuld middels de uitvoering van beproefde projecten op de terreinen van erfemissie gewasbeschermingsmiddelen, fosfaatuitspoeling uit percelen en het verbeteren van de bodemkwaliteit. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn die kunnen bijdragen aan de verbetering van de waterkwaliteit in relatie tot de bloembollenteelt, dan zullen deze worden opgepakt. Het LMB brengt iedere drie jaar een Voortgangsrapportage uit over de resultaten van het milieubeleid van de sector.

Milieuplatform Bloembollen
Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw besteedt de bloembollensector veel aandacht aan duurzaamheid. Op sectorniveau worden deze activiteiten gecoördineerd door het Milieuplatform Bloembollen. In het bestuur van het Milieuplatform zijn ondernemers vertegenwoordigd uit de verschillende KAVB-kringen. Zij brengen hun praktijkervaring in om tot een zo goed mogelijk overzicht te komen van de kansen en knelpunten. De activiteiten van het Milieuplatform heeft betrekking op onder meer de beleidsveld energie. Vanuit het Milieuplatform wordt nauw samengewerkt met overheden in het Landelijk Milieuoverleg Bloembollen. Het Milieuplatform Bloembollen adviseert het hoofdbestuur van de KAVB over het te voeren beleid op het gebied van duurzaamheid.

Klimaatoverleg Bloembollen en Bolbloemen
Het Klimaatoverleg Bloembollen- en Bolbloemensector (voorheen Stuurgroep Bloembollen- en Bolbloemensector) stelt jaarlijks een activiteitenprogramma vast om de telers te ondersteunen bij het bereiken van de doelen. In dit overleg zijn de volgende stakeholders betrokken:
Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB), Teler (vertegenwoordiger van de groep telers), Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Het Klimaatoverleg, de Projectgroep en Werkgroep Energie van het Milieuplatform functioneren samen in het kader van de Schone en Zuinige Bloembollen- en Bolbloementeelt.

Gewasbeschermingsmiddelen en Milieu
Het effect van gewasbeschermingmiddelen op het milieu worden uitvoerig getest. Dit is ook een belangrijk aspect voor de toelating van (nieuwe) gewasbeschermingsmiddelen. Op de site van Nefyto (branchevereniging voor Nederlandse Gewasbeschermings producenten) is voor informatie te vinden over gewasbeschermingsmiddelen. Zowel toekomstvisies, artikelen over het nut van gewasbeschermingsmiddelen of actualiteiten zijn hier te vinden.

Actualiteiten & Onderzoek
De interactie tussen land- en tuinbouw en het milieu is erg dynamisch en er wordt veel onderzoek aan gedaan. Het is daarom belangrijk om goed op de hoogte te zijn om hierop te kunnen anticiperen. Welke invloed heeft klimaatsverandering op de teelt van bloembollen? Wat is de klimaatimpact van de bewaring van bollen? Manieren om op de hoogte te blijven kunnen bijvoorbeeld zijn via: Greenity, Nieuwe Oogst, Agriholland. De meeste onderzoeksresultaten worden gepubliceert in deze tijdschriften, echter kan je ook direct via de onderzoeksinstituten kennis van nieuwe onderzoeken en resultaten halen: WUR, WUR Glastuinbouw & Bloembollen, Vertify en HLB of via GroenKennisnet maar natuurlijk zijn er nog veel meer manieren.