Bodem

Informatie van Groen Kennisnet
Bronnen bemesting en bloembollen

De bodem is een belangrijk onderdeel van de teelt van bloembollen, het is natuurlijk kapitaal waar de teler verantwoordelijk voor is. Zeker in de bollenteelt wordt het belang daarvan steeds meer onderkend. Dat komt mede door de problemen die telers ondervinden, denk hierbij aan aaltjes, bodemschimmels ed. Dit maakt dat men regelmatig moet vrucht wisselen en dat zorgt er weer voor dat telers altijd op zoek gaan naar schone grond. Huren van land is dan ook gemeengoed binnen de bollensector, wat dan ook weer specifieke problemen met zich mee brengt. Van je eigen land weet je altijd meer dan van land dat je huurt.

Binnen de Stichting Bollenacademie is men zich ervan bewust dat er om die reden een grote behoefte is aan kennis over de bodem en wat je als teler kunt doen om daar meer grip op te krijgen en de bodem te verbeteren. Veel kennis is beschikbaar en soms is het moeilijk om de goede en betrouwbare bronnen te vinden. Om die reden zijn we met subsidie van Colland gestart met het project BollenBodem, waarmee we beschikbare, betrouwbare kennis ontsluiten.

Hiervoor hebben we deze kennisbank aangevuld en uitgebreid. Met input van vele experts uit onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven is deze kennis verzameld. Daar waar nodig zijn beschikbare tools aangepast en geschikt gemaakt voor de bloembollensector. Naast deze Kennisbank zal er ook een digitale (gratis) lesmodule over Bodem & Bemesting gemaakt worden.Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze informatie, neem dan contact op met de voorzitter van de Bollenacademie, mevrouw Annika Versloot versloot@kavb.nl  of de projectleider, mevrouw Barry Looman barry.looman@wur.nl

Voor de bloembollen zijn er drie belangrijke bronnen beschikbaar:

 1. Boek Bodem en bemesting bollenteelt (2008) van Louis Bols Instituut
  Is een boekje wat algemene tot bollen-specifieke en vooral praktische informatie verschaft, voornamelijk gebaseerd op wetenschappelijke literatuur. Deze brochure is geschreven in het kader van het project Bollen en Bodem dat liep van 2006 tot 2008 en gefinancierd werd door de provincie Noord-Holland en DLG voor Ontwikkeling en Beheer.
   
 2. Handboek Bodem en Bemesting (GKN) 

  Het handboek bodem en bemesting is een zeer uitgebreide kennisbank op GKN over bodem en bemesting voor de akkerbouw en vollegrondgroente. Het is onderverdeeld in handeling, gewas en bodem. Binnen het onderdeel gewas is informatie en advies te vinden op gewas gericht niveau.  Er zijn binnen de teksten veel onderlinge doorverwijzingen maar ook links naar externe bronnen. Het handboek is bedoeld voor telers en alle andere personen die betrokken zijn bij bemesting en bodembeheer in de akkerbouw en vollegrondsgroententeelt. Het handboek is samengesteld door de Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroententeelt (CBAV) met financiering vanuit het Masterplan Mineralen Management van het Productschap Akkerbouw en de PPS Bodem (ministerie van LNV). Geactualiseerd door BO-Akkerbouw.

 3. PPS Duurzaam Bodembeheer
  De website van PPS beter bodembeheer bevat vooral veel informatie in de vorm van Video’s(Youtube kanaal: Wur Open Teelten)  en Publicaties. PPS Beter Bodembeheer wil door een integrale aanpak de kennis van bodem en bodemprocessen vergroten. PPS Beter Bodembeheer is een onderzoeksprogramma van het Ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV)en een consortium van verschillende partijen uit de plantaardige productieketen met als penvoerder de Brancheorganisatie Akkerbouw.