PPS Bollenrevolutie 4.0

Bollen Revolutie 4.0
©Wageningen University & Research

De Bloembollensector is een iconische sector voor Nederland. De sector staat voor grote uitdagingen om duurzaamheid te verhogen en afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. In de visie “Vitale teelt Bloembollen 2030” wordt precisielandbouw als één van de oplossingsrichtingen genoemd. Daarnaast zijn er vele technologische ontwikkelingen op het gebied van vision, robotica, kunstmatige intelligentie en big data. Deze PPS brengt deze werelden bij elkaar van kapitaalintensieve bollenteelt en techniek. Dit doen we op een praktische manier samen met de sector, de mechanisatie bedrijven en technische onderzoekers. Om dit te bereiken zetten we in op een aantal sporen waarvan wij denken dat ze de meeste impact hebben op economisch en milieutechnisch gebied. Ook willen we oplossingen op het gebied van arbeid, het is moeilijk voldoende mensen vinden om tijdens piekmomenten intensief werk te verrichten op het veld en in de schuur.

Meer informatie over dit project is te vinden in dit artikel of via de volgende links:

Werkpakket 1 - BOLLEN 4.0 op het veld
Het ontwikkelen van een autonoom rijdende machine die voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden, met de focus op ziekzoeken. Eerst moet gemonitord worden met camera’s en daarna verwijderd hetzij met selectiespuit of mechanisch. Een ander belangrijk aspect is de bollen rechtop planten. Door rechtop en in rijen te planten is het mogelijk om de gewasbehandelingen efficiënter te doen, zoals: mechanische onkruidbestrijding, rijbemesting. Autonoom uitvoeren van werkzaamheden verdient aandacht om de arbeidsbehoefte bij veldwerkzaamheden te verlagen.

Werkpakket 2 - BOLLEN 4.0 in de schuur in de verwerking
Dit gaat om de bol zodra deze uit de grond is. Het project onderzoekt de methodiek die zieke of afwijkende bollen detecteert verder. Deze methodiek wordt gekoppelt aan een systeem die de bollen ook kan verwijderen. Ook andere metingen aan de bol rondom kwaliteit neemt het project mee. Het gaat om twee producten: 1) leverbare bollen; voor gebruik in broeierij of direct planten in openbaar groen en 2) plantgoed; voor gebruik in de teelt van het volgende seizoen.

Werkpakket 3 - Datamanagement
Meten is weten en dat geldt ook voor de bollenteelt. Ook hier ziet het project ontwikkelingen in andere sectoren en ook in de bollenteelt is er van alles gaande. In navolging van Fruit 4.0 willen we binnen dit onderdeel beginnen met een analyse van de behoefte aan monitoring & analyse binnen de bollenteelt en een inventarisatie van mogelijkheden en systemen. Deze analyse moet vervolgens  resulteren in een aantal concrete cases welke met een Farmhack hackaton versneld worden.

Werkpakket 4 – Demonstratiebedrijf
Belangrijk bij deze PPS is de interactie met ondernemers om de processen verder te helpen en om draagvlak en bekendheid te krijgen. Om die reden zetten we zwaar in op het opzetten van Demonstratiebedrijven door lokale ondernemers en begeleiden we hen bij het verdienmodel hierachter.

Werkpakket 5 - Communicatie & Projectmanagement
Een tweede instrument dat we willen inzetten bij de implementatie is de Innovatiecirkel. De Innovatiecirkel is een methodiek die al meer wordt toegepast om interactie met ondernemers te  bewerkstelligen. Daarnaast is Communicatie een belangrijk onderdeel, net als bij de PPS “Het nieuwe verwerken” zullen we hier samen met de brancheorganisaties, de bedrijven en de greenports veel aandacht aan besteden. Aangezien het een complex project is met veel stakeholders zal het project zowel vanuit het WUR Bloembollenteam als vanuit het team Agro Food Robotics worden begeleid.

Samenwerking
Bollenrevolutie 4.0 is een vierjarig onderzoeksprogramma (PPS) van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen van het ministerie van LNV. De uitvoering van deze Publiek-Private Samenwerking ligt bij een consortium van zeven partners. Dit zijn: KAVB, Anthos, Wageningen University & Research (WUR), Cremer Speciaalmachines B.V., Machinefabriek Steketee B.V., Agrisim B.V., BKD. Economic Board Greenport Duin & Bollenstreek en Rabobank Bollenstreek dragen vanuit hun Innovatiefondsen bij aan de financiering.