Het Nieuwe verwerken van bloembollen (HNV)

De bloembollensector staat voor een aantal forse uitdagingen. Om uitval door ziekten en plagen in de hele keten te voorkomen en om te kunnen voldoen aan de hoge kwaliteitseisen van exportlanden is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen hoog. Dit leidt tot een verlies aan maatschappelijk draagvlak. Daarnaast staat door het steeds smaller wordende middelenpakket de kwaliteit steeds meer onder druk.
 
Om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden is in de periode 2016-2019 het project "Het nieuwe verwerken van bloembollen" uitgevoerd om een oplossing te bieden in de vorm van een nieuwe geïntegreerde aanpak voor het duurzaam bewaren en verwerken van bloembollen. Een aanpak waarbij gebruik wordt gemaakt van alternatieve ontsmettings- en bewaartechnieken en waarbij geen emissies en blootstelling meer optreden. Dit is mogelijk met een verdere reductie van de uitval van bollen, van het energiegebruik en van de arbeidskosten, waardoor het integrale concept financieel haalbaar wordt. Het voorliggende project heeft uitsluitend betrekking op de fase van bewaren en verwerken. Het verduurzamen van de teelt op het veld valt buiten het bestek van dit project.
 
Thema's
Binnen het programma "Het nieuwe verwerken van bloembollen" zijn er aan  een vijftal thema's gewerkt. Dis samen met  7 partners uit de sector uitgevoerd waarbij vooral aandacht was voor:

  • Het desinfecteren van bloembollen
  • Het aanbrengen van fungiciden
  • Detecteren van zieke bloembollen
  • Energiezuinige bewaarsystemen

Wat levert het op?

Met het realiseren van de doelen van de deelprojecten zal Het Nieuwe Verwerken (HNV) als resultaat hebben dat het hele traject tussen oogsten en herplanten verduurzaamd wordt: blootstelling van medewerkers op bollenbedrijven en emissie naar de omgeving zullen tot nul gereduceerd worden. Na enkele seizoenen zal de ziektedruk op de bedrijven sterk verlaagd zijn en zullen de bollen gezonder worden. De inspanningen op het gebied van energiebesparing zullen leiden tot een lagere carbon footprint. Het automatisch rechtop zetten zal leiden tot een efficiëntieverbetering en door het mogelijk maken van precisielandbouw tot het verduurzamen van de teelt.

Samenwerking moet de meerwaarde zijn

Informatie:

Bekijk de film die door Omroep Bollenstreek is gemaakt of de interactieve animatie van studenten Wageningen Universiteit  

Flyer HNV

Flyer Eindresultaten HNV

Samenvattend filmpje over de resultaten HNV

Artikelen Greenity

Consortium: 
Partners in het consortium zijn KAVB, Anthos, GMN, Machinefabriek Akerboom, Bright Spark, Greenport Duin & Bollenstreek en Wageningen Plant Research. De topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen financieert de helft van het project.