Gewasbescherming

Spuit in het veld
©Wageningen University & Research

Informatie van Groen Kennisnet
Bronnen gewasbescherming en bloembollen

Gewasbescherming is een onderwerp dat sterk in de belangstelling staat. Wetgeving op landelijk en Europees niveau is onderwerp van discussie. Veel onderzoek focust zich momenteel op het vinden van alternatieven voor chemische gewasbescherming.
 
Wetgeving en toelating gewasbeschermingsmiddelen
Het College voor Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) publiceert de meest actuele informatie over wettelijk toegestane middelen.
De taak van het Ctgb is om volgens internationale afspraken en in de wetgeving verankerde criteria te beoordelen of gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig voor mens, dier en milieu zijn. Ook beoordeelt het Ctgb of de middelen werkzaam zijn. Op grond van deze beoordeling besluit het college of het middel in Nederland verkocht én gebruikt mag worden. Daarbij worden ook duidelijke voorschriften verplicht gesteld, die minimaal op het etiket moeten worden gezet.
 
Herkenning van ziekten en plagen
Op de beeldenbank ziekten, plagen en onkruiden van de AOC Raad, tot stand gekomen met medewerking van het toenmalig Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (WUR) en Groen Kennisnet kunnen per gewas uitgebreid de symptomen bekeken worden. Ook van gebreksziekten en onkruiden zijn foto's te bekijken:
Ziekten en plagen in beeld
 
Inundatie
Door de toenemende omvang van inundatie is steeds vaker sprake van (grond)wateroverlast en nemen de risico's voor het watersysteem toe. De hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier en Rijnland en de KAVB hebben samen nagedacht hoe ze telers kunnen helpen hun inundatie zodanig in te richten en beheren dat er geen overlast is voor de omgeving. Uitgangspunt hierbij is dat er geen nieuwe regels komen. Op de poster staat informatie waaraan te denken en wat te regelen om overlast te voorkomen

Gewasbescherming - algemeen
Het Portal Plantgezondheid van Groen Kennisnet brengt alle kennis over gewasbescherming, bemesting en milieu bij elkaar. De kennis op de themapagina plantgezondheid kan bijdragen aan duurzame teelt van land- en tuinbouwproducten.

Wageningen University & Research - Businessunit Glastuinbouw & Bloembollen
Een bollenteelt die economisch rendabel is en duurzaam produceert. Dat is de uitdaging voor elke bollenteler. En dat is waar het onderzoek en de expertise van WUR - Businessunit Glastuinbouw & Bloembollen aan bijdraagt.
 
Agrodis
Agrodis geeft informatie over gewasbescherming en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
Daarnaast omvat de site een kennisbank (Route 2023) voor adviseurs in gewasbeschermingsmiddelen, die informatie bevat over de inzet van geïntegreerde gewasbeschermingmethoden. Deze kennisbank is opgezet door de Vereniging Agrodis in het kader van het Kennisproject dat mede mogelijk is gemaakt met de steun van het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
 
Bureau Erkenningen
Sinds 1 juli 1996 heeft iedereen een bewijs van vakbekwaamheid nodig voor het verkopen, in opslag hebben of toepassen van professionele gewasbeschermingsmiddelen. Dat is het bewijs dat iemand over kennis en vaardigheden beschikt. Examens zijn verplicht voor het verkrijgen van een vakbekwaamheidbewijs. Het Bureau Erkenningen is uitvoerder van de vakbekwaamheidseisen.
 
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
 (NVWA). De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bewaakt de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, en handhaaft de natuurwetgeving. Net als bij diergeneesmiddelen is bij gewasbescherming het streven zo min mogelijk chemische middelen in te zetten, en alleen middelen te gebruiken die zijn toegestaan. Ook uitspoeling naar bodem en water, of verwaaien van middelen, moet zo min mogelijk plaatsvinden. Aan de toelating, het verhandelen en het gebruik van middelen zijn daarom eisen gesteld. De NVWA voert controles uit bij telers, detailhandel en groothandel. 
 
Stichting Fonds kleine toepassingen 
Aan de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biologische bestrijders in kleine teelten zijn, gezien het te verwachten rendement van de kleinschalige verkoop van deze middelen, relatief hoge kosten verbonden. Op initiatief van LTO Nederland en Nefyto is daarom de Stichting Kleine Toepassingen Gewasbeschermingsmiddelen opgericht. Deze Stichting beheert een fonds voor het ondersteunen van toelatingskosten van gewasbeschermingsmiddelen en biologische bestrijders. Om voor een bijdrage uit dit fonds in aanmerking te komen, moet een aanvraagformulier worden ingevuld.
Alle aanvragen worden beoordeeld door een Toekenningscommissie (Agrodis en LTO Nederland).
 
Schadelijkheid middelen
Milieubelastingkaarten zijn handige hulpmiddelen om te zoeken naar de juiste middelen, rekening houdend met de milieu-effecten. Per gewas kunnen zo berekeningen worden gemaakt
 
De Milieumeetlat geeft een overzicht van de milieubelasting van alle in Nederland toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en maakt het mogelijk om middelen onderling te vergelijken. Zo kunt u kiezen voor de minst schadelijke gewasbeschermingsmaatregel. Overzicht schadelijkheid middelen.

Biologische teelt
Het doel van de biologische bloembollenteelt is het produceren volgens een teeltmethode die voldoet aan de richtlijnen voor biologische productie en de landbouwwetgeving. Uitgangspunt is dat de teelt economisch rendabel is. Sinds begin jaren negentig van de vorige eeuw zijn uitgebreide proeven gedaan naar de mogelijkheden van biologische bollenteelt door het Toenmalige Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO), nu WUR Glastuinbouw & Bloembollen. Knelpunten werden bestudeerd en er werden analyses gemaakt van markt en keten. in 2016 heeft Bionext een factsheet opgesteld over de biologische bollenteelt.

Wegwijs in niet-chemische bestrijding
Onkruid vergaat wél op OnkruidVergaat.nl! Net als in het bekende spreekwoord interpreteren we 'onkruid' niet alleen letterlijk, want ook mos, aanslag, ziekten en plagen moeten er hier aan geloven. En dat alles zonder het gebruik van chemische middelen. OnkruidVergaat.nl heeft namelijk als doel om kennis over niet-chemische bestrijding te verspreiden en zo vervuiling van water en bodem tegen te gaan. U vindt hier geen commerciële boodschappen, maar links naar gerenommeerde organisaties die online waardevolle informatie bieden over het onderwerp. De portal richt zich op alle doelgroepen buiten de landbouw: particulieren, professionele beheerders en kennisinstituten zijn daarbij bewust in één portal samengebracht om niet alleen communicatie in, maar ook tussen de doelgroepen te stimuleren. OnkruidVergaat.nl is een idee van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Klik hier om naar de site te gaan.