Energie

Tulpen en windmolens
©Wageningen University & Research

Informatie van Groen Kennisnet
Bronnen energie en bloembollen

 
In de Energiebrochure 2017, is alle informatie van het energie-onderzoek van 2007 tot 2017 gebundeld.

De bloembollensector streeft een verantwoorde vermindering van het energiegebruik na, wat goed is voor de portemonnee van bedrijven en voor het milieu. Ook streeft de sector naar een vergroting van het aandeel duurzame energie in het totale energiegebruik.
 
MJA-e
De KAVB en het toenmalig Productschap Tuinbouw, hebben voorjaar 2007 een convenant met de overheid afgesloten: de Meerjarenafspraak Energie (MJA-e), dat t/m 2011 loopt. Doelstellingen zijn verbetering van de energie efficiëntie (energie per eenheid product) ten opzichte van het referentiejaar 2006 met 11% en vergroting van het aandeel duurzame energie naar 6,4%. Deze nieuwe MJA-e is de opvolger van de eerste MJA-e die van 1995 t/m 2006 van kracht was. In jaarplannen worden de activiteiten op het gebied van onderzoek en voorlichting beschreven die tot deze aanpassingen van het energiegebruik op bedrijfsniveau moeten leiden. 
 
Covenant Schone en Zuinige Agrosectoren
In juni 2008 hebben KAVB, toenmalig Productschap Tuinbouw en andere agrarische organisaties het Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren getekend. Dit convenant liep tot 2020 en was gericht op het ook op langere termijn realiseren van energiebesparing en verduurzaming van het energiegebruik. Speciaal voor de Bloembollen is er ook een dossier gemaakt op GKN.
 
Milieuplatform
Het Milieuplatform Bloembollensector is een landelijk overlegorgaan van vertegenwoordigers uit de sector. Doel van het platform is sectorbrede afstemming bereiken over beleid dat moet leiden tot een (nog) meer milieuverantwoorde teelt en verwerking van bloembollen. Het Milieuplatform wordt geadviseerd door werkgroepen waarin telers, sectororganisaties en onderzoek vertegenwoordigd zijn. De Werkgroep Energie van het Milieuplatform adviseert over het te voeren energiebeleid en over de jaarplannen en bespreekt de resultaten van het beleid. 
 
Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO)
Namens de overheid biedt het RVO een groot aantal regelingen en programma's aan op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Deze regelingen zijn bedoeld om bedrijven, overheden, kennisinstellingen en in enkele gevallen ook consumenten te ondersteunen bij duurzame of innovatieve projecten.