Organisaties

In de bollensector zijn voor het bedrijfsleven een aantal organisaties van belang. We noemen hier de belangrijkste

Anthos
De Koninklijke handelsbond voor boomkwekerij en bolproducten. Dilemma's, bedrijfsgerichte vraagstukken, problemen bij export, internationale promotie etc.. Welk groothandelsbedrijf in Bloembollen en Boomkwekerijproducten ontkomt daar niet aan? Doordat het aan tijd ontbreekt om voortdurend zelf naar oplossingen en antwoorden te zoeken, doen bedrijven steeds vaker een beroep op Anthos, de Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten. Anthos stelt zich ten doel de gemeenschappelijke en individuele belangen van deze bedrijven te behartigen en op te treden als hun algemeen vertegenwoordiger in binnen- en buitenland.

Bloembollenkeuringsdienst (BKD)
In de loop van de jaren zijn er voor vrijwel alle bolgewassen ziektekeuringen opgezet. Voor een aantal gewassen voert de BKD een keuring op fytosanitaire aspecten uit op basis van de Plantenziektenwet.
Met ingang van 1980 werkt de BKD op basis van het Landbouwkwaliteitsbesluit Bloembollen. Dit betekent dat telers van bloembollen verplicht zijn tot registratie bij de BKD. Voorts houdt dit besluit in, dat de BKD zich buigt over de kwaliteit van het plantgoed en dat van leverbare maten. Voor de handel van bolgewassen is in de meeste gevallen een BKD keuring nodig. Handelspartijen worden gekeurd op ziektes en virussen. Deze keuringen zijn internationaal geldig.
 
KAVB
De Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) is een branche-vereniging voor de bloembollensector, die in 1860 werd opgericht. De vereniging kent een landelijke organisatie, waarbinnen regionale kringen en afdelingen actief zijn. De voornaamste activiteiten van de vereniging zijn collectieve belangenbehartiging , kennis- en informatievoorziening, en dienstverlening. De KAVB functioneert als vakgroep Bloembollen en Bolbloemen van LTO-Nederland.

Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA)
Drie diensten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), de Algemene Inspectiedienst (AID), de Plantenziektenkundige Dienst (PD) en de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) zijn in 2012 samen één nieuwe organisatie gaan vormen. De drie diensten zijn verder gegaan onder de naam Nederlanse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). Deze dienst is nu een overdeel van het ministerie van EZ, en de divisie Plant richt zich op het bewaken en bevorderen van de gezondheid van planten vanuit een internationale context.
 
Greenports
Nederland heeft op het gebied van de tuinbouw een grote naam. We zijn een van de grootste spelers op de wereldmarkt voor tuinbouw. Of het nu gaat om groenten en fruit, om bloemen en planten, om bloembollen of om bomen: de Nederlandse tuinbouwsector telt internationaal mee. Het is daarom niet verwonderlijk, dat de tuinbouwsector ook in belangrijke mate bijdraagt aan de Nederlandse economie. De tuinbouw in ons land is geconcentreerd in aantal kernen: de greenports. Vergelijk het maar met logistieke ‘mainports' zoals Schiphol en Rotterdam. Net als deze mainports zijn de greenports gebieden waar een concentratie is van bedrijven, die sterk met elkaar verbonden zijn.

In een greenport vinden we in het cluster teeltbedrijven, veilingen, handelsbedrijven en tuinbouwtoeleveranciers bij elkaar. Vaak zijn er ook veredelaars en vermeerderaars van planten en zaden te vinden. Ook kennisinstellingen die actief zijn in de tuinbouw, zitten er dicht bij het vuur. Doordat alle belangrijke partners zo dicht bij elkaar zitten, is er een intensieve uitwisseling van kennis en wordt er op tal van terreinen met elkaar samengewerkt. In dit netwerk stimuleren ondernemingen en kennisinstituten elkaar om topprestaties te leveren.
In Nederland kennen we zes greenports: Westland/Oostland, Venlo, Aalsmeer, Duin en Bollenstreek, NHN (Noord-Holland Noord) en  Boskoop. Naast de greenports zijn en nog een aantal grootschalige productiegebieden (satellietgebieden) die samen met de zes greenports Greenport(s) Nederland vormen. De Greenports Duin en Bollenstreek en NHN zijn voor de bollenteelt de twee belangrijkste.

Greenports Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek
De overheid in het Greenport-gebied heeft een sturende rol in de Greenport door middel van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek (GOM). De GOM is in eigendom van de zes greenportgemeenten: Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. De GOM heeft als missie het tot stand brengen van een economische en ruimtelijk vitale Duin- en Bollenstreek door middel van actieve gebieds(her)ontwikkeling.
 
Productschap Tuinbouw
Het Productschap Tuinbouw was als belangenbehartiger voor alle tuinbouwketens gericht op het versterken van de concurrentiepositie van de Nederlandse tuinbouw wereldwijd . In 2014 is Het Productschap Tuinbouw opgeheven. Veel van de onderzoeksresultaten zijn geborgd in het dossier op GroenKennisnet.