Milieu

Informatie van Groen Kennisnet
Bronnen milieu en bloembollen  

 
Eerst het zoet, dan het zout
Een film van ZLTO, LTO Noord en KAVB over de zoetwaterproblematiek in de Zuidwestelijke Delta.

Activiteitenbesluit Milieubeheer
Het Activiteitenbesluit milieubeheer bevat algemene regels voor agrarische bedrijven. Deze regels hebben tot doel de emissies van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar het water te voorkomen. Ze hebben betrekking op een breed aantal aspecten van de bloembollenteelt, waaronder het gebruik van spoelbassins, de opslag van brandstoffen en de eisen aan de apparatuur voor het te velde toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.
Op de website van Infomil, zijn de regels van het Activiteitenbesluit Milieubeheer nader toegelicht.

Landelijk Milieuoverleg Bloembollen
Het Landelijk Milieuoverleg Bloembollen (LMB) is een overlegplatform tussen provincies, waterschappen en de bloembollensector. In het LMB werken de partners samen in het verbeteren van de waterkwaliteit. Dit wordt ingevuld middels de uitvoering van beproefde projecten op de terreinen van erfemissie gewasbeschermingsmiddelen, fosfaatuitspoeling uit percelen en het verbeteren van de bodemkwaliteit. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn die kunnen bijdragen aan de verbetering van de waterkwaliteit in relatie tot de bloembollenteelt, dan zullen deze worden opgepakt. Het LMB brengt iedere drie jaar een Voortgangsrapportage uit over de resultaten van het milieubeleid van de sector.

Milieuplatform Bloembollen
Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw besteedt de bloembollensector veel aandacht aan duurzaamheid. Op sectorniveau worden deze activiteiten gecoördineerd door het Milieuplatform Bloembollen . In het bestuur van het Milieuplatform zijn ondernemers vertegenwoordigd uit de verschillende KAVB-kringen. Zij brengen hun praktijkervaring in om tot een zo goed mogelijk overzicht te komen van de kansen en knelpunten. De activiteiten van het Milieuplatform heeft betrekking op onder meer de beleidsveld energie. Vanuit het Milieuplatform wordt nauw samengewerkt met overheden in het Landelijk Milieuoverleg Bloembollen. Het Milieuplatform Bloembollen adviseert het hoofdbestuur van de KAVB over het te voeren beleid op het gebied van duurzaamheid.

Klimaatoverleg Bloembollen en Bolbloemen
Het Klimaatoverleg Bloembollen- en Bolbloemensector (voorheen Stuurgroep Bloembollen- en Bolbloemensector) stelt jaarlijks een activiteitenprogramma vast om de telers te ondersteunen bij het bereiken van de doelen. In dit overleg zijn de volgende stakeholders betrokken:
Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) (voorzitter: André Hoogendijk)
Teler (vertegenwoordiger van de groep telers)
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl, secretaris: Nešad Smailbegović)
Het Klimaatoverleg, de Projectgroep en Werkgroep Energie van het Milieuplatform functioneren samen in het kader van de Schone en Zuinige Bloembollen- en Bolbloementeelt.