Bodem en bemesting

Informatie van Groen Kennisnet
Bronnen bemesting en bloembollen

Bodem en bemesting
Organische-stof-voorziening is in de bollenteelt van veel belang . Voorheen het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek (nu PPO) heeft in samenwerking met andere instituten veel onderzoek gedaan naar analysemethoden om de stikstoflevering van organische producten voor de bollenteelt beter in te schatten. Met dynamische simulatiemodellen kon de de stikstoflevering van organische mest en compost worden gesimuleerd. In het rapport "Best Practices' worden adviezen gegeven voor een efficiënte stikstof- en fosfaatbemesting.
 
Handboek Bodem en Bemesting 
Voor de akkerbouw en de vollegrondgroente is er een uitgebreid digitaal handboek voor bodem en bemensting in, ook voor de bollen staat er veel waardevolle informatie is. Klik hier om naar het handboek te gaan.
 
Stikstofmodel
In samenwerking tussen Proeftuin Zwaagdijk en het Louis Bolk Instituut is een brochure bollen en bodem geschreven. Aandacht wordt geschonken aan het gebruik van diverse grondsoorten, zowel in de reguliere als de biologische bollenteelt. Binnen het project Telen met toekomst is een brochure uitgebracht over de startgiften voor de bemesting van tulpen.
 
Mest
Met een rekenmodule berekent u per gebruiksnorm wat uw gebruiksruimte is is voor meststoffen.
U berekent ook wat uw werkelijke gebruik van alle meststoffen is. De werkelijk gebruikte hoeveelheid meststoffen mag niet groter zijn dan de gebruiksruimte per norm.
 
Op 1 januari 2006 is het nieuwe mestbeleid ingegaan. Het mestbeleid schrijft regels voor op het gebied van onder andere gebruik, productie en aan- en afvoer van meststoffen op bedrijven.
Bij het  Loket - mest van de Dienst Regelingen, Ministerie van Economische Zaken vindt u veel informatie en brochures over regels rondom de mestwetgeving, b.v.registratie, opslag, gebruiksnormen etc..
 
Besluit Bodemkwaliteit
Landbouwbedrijven zijn vrijgesteld van de meldingsplicht voor grond en baggerspecie, wanneer het materiaal wordt toegepast binnen het bedrijf. Het materiaal moet dan wél afkomstig zijn van een tot uw bedrijf behorend perceel waar een vergelijkbaar gewas geteeld wordt. Als tarragrond wordt afgezet buiten het bedrijf moet voldaan worden aan het Besluit Bodemkwaliteit. Meer informatie over wat u wel en niet moet melden en hoe u dit precies moet doen, is te vinden op de site van het Meldpunt bodemkwaliteit
 
Bodemanalyse
Om een betrouwbare indruk te krijgen van de bodemtoestand is een regelmatige analyse nodig. Bij Eurofins Agro  kunnen veel analyses worden uitgevoerd, zoals bemestingsonderzoek, aaltjesonderzoek en bladanalyses.