Kennisarena Sensorbased farming

Op maandag 6 oktober klonk nabij de locatie van het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving te Lisse het gebrom van een onbemande drone, een op afstand bestuurbare helikopter met daaronder moderne meetapparatuur bevestigd. Hier was een goede reden voor. Gedemonstreerd werd dat drones niet alleen worden ingezet in conflictgebieden als Irak en Afghanistan, maar ook in de moderne land- en tuinbouw. Tijdens een door de Greenport Duin- en Bollenstreek en het Innovatie- en Demonstratiecentrum georganiseerde bijeenkomst, werd onderzocht in hoeverre nieuwe sensortechnieken ook relevant zijn voor de sierteelt in onze regio. De bijeenkomst trok belangstelling uit allerlei hoeken: telers van bollen en vaste planten, bedrijfsadviseurs en vertegenwoordigers uit gewasbeschermingindustrie en informatietechnologie. Ook enkele wethouders uit de Greenport gaven acte de présence.
 
Tijdens de bijeenkomst lieten onderzoekers van Wageningen University & Research Centre en het Smartfarming Consortium zien, hoe moderne sensortechnieken kunnen helpen om de bedrijfsvoering van teeltbedrijven te optimaliseren. Niet alleen met drones, maar ook met sensoren in de grond, op voertuigen en op satellieten. Programmamanager Edwin Roos: “We zagen in de aardappelteelt al langer dat satelliet- en dronebeelden gebruikt worden voor precisielandbouw. We wilden onderzoeken of deze technologie ook in de bollen- en vaste plantenteelt een toekomst heeft.” Dat werd door de aanwezige telers bevestigd, maar wel met de nodige reserves. De meerwaarde zal in de toekomst nog aangetoond moeten, zeker als het om kleinere percelen gaat. Een mooie uitdaging voor de onderzoekers!